ประวัติ ผู้อำนวยการณรงค์ แก้วเป็ง

เกิด 10 กุมภาพันธ์ 2500 
ที่บ้านป่าแฝก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 479 บ้านแม่คำ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2513 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านดู่สหราษฎร์พัฒนาคาร
พ.ศ. 2516 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2519 ปกศ. วิทยาลัยครูเชียงราย
พ.ศ. 2522 ปกศ.สูง วิทยาลัยครูเชียงราย
พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเชียงราย
พ.ศ. 2549 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
1 พฤษภาคม 2523 ทดลองปฏิบัติราชการในตำแหน่งครู1 โรงเรียนบ้านแม่คำ อำเภอเชียงแสน
1 พฤศจิกายน 2523 ครู2 โรงเรียนบ้านแม่คำ อำเภอเชียงแสน
1 พฤษภาคม 2525 ครู2 โรงเรียนบ้านทุ่ง อำเภอเชียงแสน
1 เมษายน 2529 อาจารย์1 โรงเรียนบ้านป่าตึง อำเภอเชียงแสน
18 ตุลาคม 2531 อาจารย์1 โรงเรียนท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน
1 พฤษภาคม 2532 อาจารย์1 โรงเรียนบ้านสันธาตุ อำเภอแม่จัน
13 กุมภาพันธ์ 2541 อาจารย์2โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง อำเภอแม่จัน
2 ตุลาคม 2544 ครูใหญ่ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว อำเภอแม่สรวย
16 มิถุนายน 2545 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสันทรายน้อย อำเภอแม่สาย
19 กันยายน 2545 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองครก อำเภอแม่จัน
23 ตุลาคม 2553 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาว
คติการทำงาน
ไม่มีกุหลาบใดที่ปราศจากหนาม